Słowniczek

PL StB, skrót Bezpieczeństwo państwowe, czechosłowacka Służba Bezpieczeństwa, nieumundurowana tajna policja polityczna Wikipedia – Pojmy definisse.

Operacja aktywna – Sprawa operatywnego rozpracowania vide aktivní opatření

Agent – najzdolniejszy tajny współpracownik MSW mający możliwość wnikać do środowiska wroga. Agent zdobywany jest na podstawie materialów kompromitujących (działań przestępczych) nlub z pobudek patriotycznych.

Dezinformacja – Nieprawdziwa (kłamliwa) informacja, której celem jest wpływanie na określone grupy ludzi lub całe populacje. W działałności służb to jedna z podstawowych metod pracy z celem wywarcia wpływu na przeciwnika, by ten zachowywał się według potrzeb służby.

Kontakt poufny – kolejna kategoria wspólpracowników czechosł. bezpieki, obywatele czechosł. lub obcokrajowcy, którzy kontaktowali się z funkcjonariuszami wywiadu i przekazywali im różne informacje bez konieczności zobowiązania się do współpracy.

Rezydent – kieruje legalną lub nielegalną rezydenturą za granicą. Zazwyczaj pod przykrywką dyplomatyczną. Kadrowy funkcjonariusz StB.

StB – skrót Bezpieczeństwo państwowe, czechosłowacka Służba Bezpieczeństwa, nieumundurowana tajna policja polityczna.

Kontak – dwa znaczenia w praktyce służb: 1) – kontakty oficera wywiadu z osobą, z którą nawiązał kontakt i którą wykorzystuje. 2) – slangowe określenie dla spotkania.

Typ (figurant) – w wywiadzie StB to samo co kandydat tajnej współpracy u kontrwywiadu. Typ na tajnego współpracownika to osoba (cudzoziemiec lub obywatel CSRS), która na podstawie wstępnego rozeznania spełnia przesłanki do wykorzystania podczas pełnienia zadań dla czechosł. wywiadu.

Zwerbowanie – zdobycie tajnego współpracownika, który najpierw jest wypatrzony jako osoba nadająca się, dalej jest sprawdzana pod kątem motywacji współpracy i wreszcie zwerbowana, tzn. dochodzi do nawiązania bezpośredniej współpracy.